S-Kullen 2015

Far: Korad BolĀ“s Black Jack                      Mor: Farickos Nannini

Sahlene 12 dagar 3 veckor 5 veckor 7 veckor

Slim Borgudd 12 dagar 3 veckor 5 veckor 7 veckor

Schumacher 12 dagar 3 veckor 5 veckor 7 veckor

Soraya 12 dagar 3 veckor 5 veckor 8 veckor

Stewart 12 dagar 3 veckor 5 veckor 7 veckor

 

 

                         Sarah                                                                            Shanaya                                                                    Satchmo

 

 

                   Santana                                                                       Senna                                                                             Sherwood