S-kullen 2015

S-Kullen 2015

Far: Korad BolĀ“s Black Jack                                  Mor: Farickos Nannini

Sahlene 12 dagar                                            3 veckor                                                                5 veckor                                7 veckor

Slim Borgudd 12 dagar                         3 veckor                              5 veckor                         7 veckor

Schumacher 12 dagar                                           3 veckor                                  5 veckor                                  7 veckor

Stewart 12 dagar                                                     3 veckor                                           5 veckor                                 7 veckor

Soraya 12 dagar                                               3 veckor                                 5 veckor                                           8 veckor

 

 

                         Sarah                                                                            Shanaya                                                                    Satchmo

 

 

                   Santana                                                                       Senna                                                                             Sherwood